COVID 19

INFORMACE K UZÁVĚRCE FMP V DOBĚ STAVU NOUZE V ČR

Vážení zájemci a žadatelé o příspěvek FMP,

na pondělí 15. 2. 2021 14:00 hod. je stanovena uzávěrka 10. kola FMP. Vzhledem k současnému stavu nouze, kdy není možné vycestovat do Rakouska a naopak přicestovat do ČR, není dost dobře možné zajistit přípravné schůzky osobním jednáním. Přípravné schůzky je možné v tomto kole prokázat on-line jednáním, které žadatel doloží snímkem obrazovky, seznamem účastníků a zápisem.

Stejně tak je v 10. uzávěrce možné pokud žadatelé nestihnou zajistit požadovaný originál podpis partnera poštou, aby partner podpis naskenoval a zaslal ho žadateli e-mailem. Při kontrole formálních náležitostí bude toto Správci FMP tolerováno. Originál bude partnerem obratem zaslán žadateli a ten jej následně doručí Správci FMP v co nejkratším možném termínu.

Pokud partner vlastní kvalifikovaný elektronický podpis, je možné jej také k podpisu žádosti použít.  V tomto případě je podpis považován za originál a není nutné již poslední list žádosti měnit.

 

DOPORUČENÍ PŘI MOŽNÉM OMEZENÍ REALIZACE PROJEKTŮ V SOUVISLOSTI S COVID 19

  • V případě, že za daných okolností nelze určité aktivity realizovat, je možné provést jejich úpravu s důrazem na to, aby i přes současná omezení byla zajištěna co nejlepší realizace a pokrok projektu.
  • Specifické cíle projektu a hlavní výstupy projektu by měly být dosaženy.
  • Pokud není možná realizace aktivit v plném rozsahu v plánovaném termínu, je důležité individuálně posoudit, zda je daná aktivita nezbytná k dosažení cíle projektu. Jestliže ano, pak by měla být taková aktivita realizována v náhradním termínu, případně podána žádost o prodloužení doby realizace projektu.
  • Pro aktivity, kde je to z jejich povahy možné, jsou přípustné ekvivalentní a jasné alternativy způsobu realizace.
  • Tyto alternativy musí být dostatečným způsobem zdokumentovány a popsány v Závěrečné zprávě.
  • I nadále je nutné dbát na to, aby byl zajištěn přeshraniční dopad.
  • Projektoví partneři by měli o změně způsobu realizace aktivit (úprava, vynechání plánovaných aktivit) proaktivně a včas informovat svého Správce FMP, aby bylo možné najít vhodné řešení.

 

Podrobněji na webu Programu ZDE

Souhrn nejčastějších dotazů naleznete ZDE

   

ÚPRAVA SMĚRNICE V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

Ve Směrnici FMP, bodě 2.7. Doba realizace malého projektu, přibyl odstavec týkající se realizace projektů v období omezení volného pohybu osob a shromažďování:

Ve výjimečných případech může být prodloužena doba realizace malého projektu na maximálně 24 měsíců. Nárok na toto prodloužení není automatický, jeho nezbytnost bude posuzována v jednotlivých případech. Prodloužení je přípustné pouze tehdy, pokud nelze realizovat projektové aktivity alternativním, ale obdobným způsobem v původně plánovaném časovém období. Musí být dodržen postup popsaný v kapitole 5.3 (Změny projektu).

 

SOUČASNÁ REALIZACE PROJEKTŮ FMP V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM (COVID-19)

Vzhledem ke stávajícímu nouzovému stavu v ČR se na základě pokynů Řídícího orgánu programu Interreg V-A Rakousko-ČR pro všechny projekty v realizaci obecně doporučuje nalézt po dohodě projektových partnerů a správce FMP vhodná opatření, která umožní realizaci projektových aktivit v souladu se schváleným harmonogramem projektu. Pokud to možné není, platí následující doporučení:

  • Pro aktivity, kde je to z jejich povahy možné, jako např. jednání, porady, setkání partnerů, konference, školení apod., využít alternativní (elektronické) způsoby realizace jako např. telekonference, elektronický oběh dokumentů, e-learning, sociální média, online kampaně atd. Tyto alternativy musí být řádně zdokumentovány a odůvodněny v závěrečné zprávě.

  • Přeshraniční akce, které nelze uspořádat alternativním výše popsaným způsobem, je možné realizovat v novém termínu, přičemž je možné požádat o prodloužení doby realizace projektu do max. 15 měsíců celkové doby realizace. Toto prodloužení projektu je nezbytné ošetřit dodatkem ke smlouvě o financování.

 

Všechny plánované změny prosím konzultujte se správci FMP.

 

INFORMACE K UZÁVĚRCE FMP V DOBĚ STAVU NOUZE V ČR

Vážení zájemci a žadatelé o příspěvek FMP,

na středu 18.3.2020 14:00 hod. je stanovena uzávěrka 9. kola FMP. Vzhledem k nastalé situaci ohledně epidemie koronaviru, je v 9. kole výjimečně povoleno podání žádosti FMP elektronicky e-mailem na adresu Správce FMP. Žadatel naskenuje žádost s podpisem a její přílohy a pošle ji Správci. Datum a čas doručení této žádosti na e-mailovou adresu Správce bude časem podání žádosti pro potřeby její registrace. Originál žádosti následně BEZ ODKLADU pošle poštou.

 

Vzhledem k současnému stavu nouze, kdy není možné vycestovat do Rakouska a naopak přicestovat do ČR, nemohou žadatelé, kteří to dosud nestihli, zajistit požadovaný podpis partnera na originál žádosti FMP podané v 9. kole. V tom případě je možné, aby partner podpis naskenoval a zaslal ho žadateli e-mailem. Při kontrole formálních náležitostí bude toto Správci FMP tolerováno. Stejný postup bude zachován u prokázání přípravné schůzky, u které žadatel doloží e-mailovou korespondenci mezi ním a partnerem a zápis o rozdělení rolí v projektu pořízený žadatelem.

 

Na jednání RMV bude pro žádosti podané v 9. kole schváleno, že žadatel, který nedoložil originál žádosti podepsaný partnerem z důvodu vyhlášeného stavu nouze, tak musí učinit do doby podpisu Smlouvy o financování s hlavním partnerem Jihočeská Silva Nortica, jinak bude schválení žádosti neplatné.

 

I