Fond malých projektů 2014-2020

SOUČASNÁ REALIZACE PROJEKTŮ FMP V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM (COVID-19)

Vzhledem ke stávajícímu nouzovému stavu v ČR se na základě pokynů Řídícího orgánu programu Interreg V-A Rakousko-ČR pro všechny projekty v realizaci obecně doporučuje nalézt po dohodě projektových partnerů a správce FMP vhodná opatření, která umožní realizaci projektových aktivit v souladu se schváleným harmonogramem projektu. Pokud to možné není, platí následující doporučení:

 • Pro aktivity, kde je to z jejich povahy možné, jako např. jednání, porady, setkání partnerů, konference, školení apod., využít alternativní (elektronické) způsoby realizace jako např. telekonference, elektronický oběh dokumentů, e-learning, sociální média, online kampaně atd. Tyto alternativy musí být řádně zdokumentovány a odůvodněny v závěrečné zprávě.
 • Přeshraniční akce, které nelze uspořádat alternativním výše popsaným způsobem, je možné realizovat v novém termínu, přičemž je možné požádat o prodloužení doby realizace projektu do max. 15 měsíců celkové doby realizace. Toto prodloužení projektu je nezbytné ošetřit dodatkem ke smlouvě o financování.

 

Všechny plánované změny prosím konzultujte se správci FMP.

 

INFORMACE K UZÁVĚRCE FMP V DOBĚ STAVU NOUZE V ČR

Vážení zájemci a žadatelé o příspěvek FMP,

na středu 18.3.2020 14:00 hod. je stanovena uzávěrka 9. kola FMP. Vzhledem k nastalé situaci ohledně epidemie koronaviru, je v 9. kole výjimečně povoleno podání žádosti FMP elektronicky e-mailem na adresu Správce FMP. Žadatel naskenuje žádost s podpisem a její přílohy a pošle ji Správci. Datum a čas doručení této žádosti na e-mailovou adresu Správce bude časem podání žádosti pro potřeby její registrace. Originál žádosti následně BEZ ODKLADU pošle poštou.

 

Vzhledem k současnému stavu nouze, kdy není možné vycestovat do Rakouska a naopak přicestovat do ČR, nemohou žadatelé, kteří to dosud nestihli, zajistit požadovaný podpis partnera na originál žádosti FMP podané v 9. kole. V tom případě je možné, aby partner podpis naskenoval a zaslal ho žadateli e-mailem. Při kontrole formálních náležitostí bude toto Správci FMP tolerováno. Stejný postup bude zachován u prokázání přípravné schůzky, u které žadatel doloží e-mailovou korespondenci mezi ním a partnerem a zápis o rozdělení rolí v projektu pořízený žadatelem.

 

Na jednání RMV bude pro žádosti podané v 9. kole schváleno, že žadatel, který nedoložil originál žádosti podepsaný partnerem z důvodu vyhlášeného stavu nouze, tak musí učinit do doby podpisu Smlouvy o financování s hlavním partnerem Jihočeská Silva Nortica, jinak bude schválení žádosti neplatné.

 

Kontakt:

 

Mgr. Zdeňka Veselská

projektový manažer

Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o.

Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava

e-mail:  veselska@rrav.cz 

T: 734 316 965

Jana Vejsadová

finanční manažer

Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o.

Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava

e-mail: vejsadova@rrav.cz

T.: 603 727 084

 


Fond malých projektů (FMP) byl vyhlášen dne 14. 6. 2017. FMP je projektem v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a jeho hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. Malé projekty musí být proto zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů a spolupráci institucí a další využití potenciálu, který skýtá spolupráce institucí a zvýšení úrovně této spolupráce. Správce FMP pro kraj Vysočina je Sdružení obcí Vysočiny.
 

9. termín pro příjem žádostí: 18. 3. 2020 14:00 (RMV se koná dne 27. 5. 2020)

8. termín pro příjem žádostí: 13. 11. 2019 do 14:00 schválené projekty

7. termín pro příjem žádostí: 26. 6. 2019 do 14:00 - schválené projekty

6. termín pro příjem žádostí: 16. 1. 2019 do 14:00 - schválené projekty

5. termín pro příjem žádostí: 12. 10. 2018 do 14:00 - schválené projekty

4. termín pro příjem žádostí: 22. 6. 2018 do 14:00 - schválené projekty

3. termín pro příjem žádostí: 23. 3. 2018 do 14:00 - schválené projekty

2. termín pro příjem žádostí: 6. 12. 2017 do 14:00 - schválené projekty

1. termín pro příjem žádostí: 18. 9. 2017 do 14:00 - schválené projekty

 

V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Na základě evaluace FMP bylo RMV rozhodnuto o prodloužení FMP do roku 2022.

FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85 %. Minimální dotace 3 000 EUR, maximálně 20 000 EUR (minimální velikost projektu je 3.529,41 EUR, maximální 23.529,41 EUR). 

Žadatel musí projekt předfinancovat. Každý projekt musí mít přeshraničního partnera se sídlem v programovém území – Horní/Dolní Rakousko.

Podporovány jsou pouze neinvestiční projekty – spolupráce institucí. Vhodné pro široké spektrum cílových skupin - široká veřejnost, děti, senioři, žáci a studenti, učitelé, odborná veřejnost, sportovní, zájmové a volnočasové útvary, atd. 

 

Možné nástroje a aktivity k realizaci malých projektů:

 • festivaly, představení, výstavy, umělecké dílny apod.
 • výměny mládeže, studentů, učňů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků
 • přeshraniční spolupráce škol a organizací mládeže
 • workshopy, přednášky, semináře, konference, diskusní panely
 • exkurze
 • jazykové vzdělávání
 • tvorba společných přeshraničních databází
 • propagace přeshraniční spolupráce a společného území – tiskoviny, publikace; organizace a účast na výstavách a veletrzích – pouze v kombinaci s výše uvedenými aktivitami

 

Vhodní žadatelé:

 • orgány veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované organizace)
 • neziskové organizace
 • komory a sdružení
 • vzdělávací instituce, včetně vysokých škol
 • žadatel musí mít sídlo na Vysočině a partner v podporovaném území

 

Způsobilé výdaje:

 • doprava a ubytování (pro zaměstnance i účastníky aktivit)
 • externí poradci a konzultace (přednášející, účinkující, apod.)
 • občerstvení
 • pronájem prostor a vybavení
 • překlady a tlumočení
 • grafické a tiskové práce
 • inzerce, propagace
 • výdaje na vybavení
 • paušálně personální výdaje a kancelářské a administrativní výdaje

 

Doba realizace projektu začíná datem uvedeným v žádosti a nesmí přesáhnout 15 měsíců. V této době se uskuteční veškeré projektové aktivity, budou uhrazeny faktury, vyhotoveny podklady pro vyúčtování a tyto předloženy Správci FMP ke kontrole. Poslední termín ukončení malých projektů je 30. 10. 2022.

Novinkou oproti předchozímu FMP jsou paušální výdaje na personální výdaje a na kancelářské a administrativní výdaje. Personální výdaje smí činit maximálně 20 % přímých výdajů projektu, kancelářské a administrativní výdaje 15 % personálních výdajů.

Každý projekt musí mít přeshraničního partnera se sídlem v programovém území – Horní/Dolní Rakousko.