RRAV z.s.p.o.

SOV je spoluzakladatelem Regionální rozvojové agenturyVysočina (RRAV), která pro SOV zajišťuje následující spektrum aktivit:

 • zajišťuje strategickou přípravu území na budoucí regionální rozvojové projekty
 • zajišťuje prohlubování vazeb na Evropskou unii informačními, poradenskými, koordinačními a zprostředkovatelskými službami pro region ve vztahu k EU
 • poskytuje informace o využívání rozvojových fondů EU
 • poskytuje informace o využívání finančních prostředků z rozpočtu ČR a EU
 • zajišťuje výběrová řízení
 • zajišťuje zpracování projektových žádostí
 • zajišťuje dotační management
 • všechny požadované služby zajišťuje na principu neziskovosti
 • semináře konference, přednášky na aktuální téma požadované samosprávami
 • zajišťování exkursí a tématických stáží dle požadavku obcí

Kontakt:

Matky Boží 1182/9, 58601 Jhlava

Ředitel: Ing. Zdeňka Škarková
tel.: (+420) 606 706 823

skarkova@rrav.cz
www.rrav.cz


Regionální rozvojová agentura Vysočiny - RRAV - je zájmovým sdružením právnických osob dle občanského zákoníku. Členy sdružení jsou: kraj Vysočina, Sdružení obcí Vysočiny (SOV) a Krajská hospodářská komora Vysočiny. RRAV funguje na neziskovém principu - získané prostředky jsou reinvestovány do dalších aktivit a projektů ve prospěch regionu.

RRAV byla založena v roce 2000 za účelem zabezpečení administrace programu pro Fond malých projektů v rámci přeshraniční spolupráce v regionu Vysočina - Dolní Rakousko. Postupně byly aktivity rozšířeny o asistenci zahraničním investorům zabezpečovanou pro CzechInvest a v souvislosti s přípravou na vstup do EU byla činnost rozšířena o konzultace a přípravy projektů do předvstupních a strukturálních fondů se zaměřením na města a obce. RRAV se aktivně zapojila do realizace pánu odpadového hospodářství kraje Vysočina ještě v době kdy kraj teprve vznikal, dále se zapojila ro realizace Regionální inovační strategie kraje Vysočina a rozvoje klastrových iniciativ.

 V současné době RRAV aktivně působí zejména ve sféře:

 • Realizace vybraných projektů
 • Přípravy projektů do Strukturálních fondů
 • Asistence příjemcům dotace ROP JV při administraci projektu
 • Podpory investic do regionu včetně následné péče o investory
 • Vybraných informačních služeb - Grantový kalendář pro municipální sféru, RIS - Regionální informační servis
 • Administrace Fondu malých projektů v rámci OP EUS Rakousko - Česká republika
 • Zpracování výběrových řízení
 • Zpracování finančních a ekonomických analýz
 • zpracování strategických dokumentů, akčních plánů
 • Pomoc při tvorbě obecních vyhlášek, účetnictví obcí apod.