ISNOV

ISNO (Integrovaný systém nakládání s odpady) jako takové představuje systém organizování odpadového hospodářství v daném regionu. Tento systém zajistí díky stanoveným procesům a požadovaným zařízením plynulý tok odpadů od jejich vzniku po jejich konečné využití či odstranění. 

ISNOV představuje soubor opatření, která by měla vést ke zkvalitnění nakládání s odpady v Kraji Vysočina. Jedná se především o předcházení vzniku odpadů, maximální míru vytřídění recyklovatelných složek odpadů a jejich následné využití, optimální využití zbytkového směsného komunálního odpadu a řešení problematiky biologicky rozložitelných odpadů. Cílem ISNOV je zejména nalézt a realizovat takové řešení, které bude přijatelné z hlediska ekonomického, environmentálního a sociálního. 

Této problemtice je věnován celý webový portál www.isnov.cz

Manažerem pro projekt ISNOV v roce 2021 se stala paní 

RNDr. Martina Vrbová, Ph.D.

Kontaktní email:         martina.vrbova@volny.cz, vrbova.isnov@obcevysociny.cz

telefon: +420 602647833