Orgány

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem, tvoří ji členové SOV, které na valném shromáždění zastupuje statutární nebo pověřený zástupce. Valné shromáždění rozhoduje o hlavních směrech a oblastech činnosti. Schází se minimálně 1x ročně.

Předsednictvo SOV je statutárním orgánem Sdružení s všeobecnou působností, který plní úkoly valné hromady v období mezi jeho zasedáními a má 17 členů.

Podepisovat se jménem SOV, a tím SOV zavazovat jsou oprávněni dva členové předsednictva, jedním z nich je vždy předseda nebo místopředseda nebo třetí osoba na základě plné moci podepsané dvěma členy předsednictva, kdy jedním z nich musí být vždy předseda nebo místopředseda

Kontrolní komise SOV zajišťuje, zda činnost Sdružení a jednání jeho orgánů je v souladu se stanovami, jednacím řádem a zásadami finančního hospodaření. Kontrolní komise má 5 členů.