Sdružení obcí Vysočiny (SOV) je sdružením právnických osob, které bylo založeno v roce 2000.

Sdružení obcí a Vysočiny je partnerem orgánů státní správy a samosprávy pro regionální rozvoj, zejména pro: 

 • kraj Vysočina
 • Krajskou hospodářskou komoru Vysočiny
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR

SOV je relevantním partnerem při projednávání strategických rozvojových dokumentů regionu.  

SOV má zavedené mechanizmy fungování, má vytvořenou fungující strukturu reprezentující více než 265 tis. obyvatel na Vysočině, což je více jak 51 % z celkového počtu obyvatel kraje a opírá se o zázemí RRAV a EAV.

 

SOV aktuálně spolupracuje na:

 • propagaci regionu v ČR i v zahraničí;
 • přípravě regionu na využití strukturálních fondů EU (2014 - 2020);
 • realizaci projektů v rámci Cíle Evropská územní spolupráce na česko-rakouské hranici a přípravě programu Interreg V. A;

SOV je správcem Fondu malých projektů na území kraje Vysočina:

 • Fond podporuje malé neinvestiční projekty na česko-rakouské hranici;
 • vhodnými žadateli jsou obce, města a neziskové organizace z území Kraje Vysočina;
 • výše dotace na jeden projekt dosahuje až 20 000 €.

 

SOV nabízí obcím:

 • možnost podílet se na rozvoji regionu Vysočiny vstupem do SOV;
 • komplexní služby při řešení individuálních projektů obcí a mikroregionů;
 • informační a poradenské zázemí v oblasti dotačních titulů a grantů;
 • zpracování studií proveditelnosti, rozvojových strategií;
 • podpora investic - servis potenciálním investorům, posilování vazeb zahraničních firem na místní dodavatele;
 • marketingové služby;
 • zapojení do projektů přeshraniční spolupráce s Rakouskem ;
 • podporu při jednání s Krajským pozemkovým úřadem a dalšími úřady.

SOV  je spoluzakladatelem Regionální rozvojové agentury Vysočina (RRAV), která služby pro SOV zajišťuje veškerý administrativně technický servis.