Fond malých projektů 2021 - 2027

Fond malých projektů (FMP) je specifický nástroj pro podporu projektů s menším finančním objemem lokálního nebo regionálního významu vykazujících přeshraniční dopad. Jeho hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, především v oblasti kultury, sociálních a ekonomických vztahů. Malé projekty musí být realizovány alespoň jedním českým a alespoň jedním rakouským projektovým partnerem a projekt musím mít příznivý dopad na společné programové území.

Logo Programu

 

Novinky:

 • Nové období přinese možnost podporovat, kromě malých projektů typu „people to people“, také malé projekty z priority kultura a cestovní ruch.
 • Zjednodušené vykazování, které zásadně urychlí kontrolu vyúčtování a proplácení malých projektů.
 • V rámci vyúčtování nebudou dokládány a následně tedy ani kontrolovány konkrétní účetní doklady.
 • Nový jednoduchý monitorovací systém pro předkládání malých projektů = jednodušší formulář projektové žádosti.
 

Typy Projektů

V rámci programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 budou realizovány celkově dva Fondy malých projektů, konkrétně v rámci následujících programových specifických cílů (SC).

 1. SC 4.2. Akce people-to-people za účelem zvýšení důvěry (spolupráce mezi občany v příhraničním regionu, malé projekty na podporu společného porozumění a přeshraničního síťování občanů na obou stranách hranice.)
 2. SC 3.2 Kultura a cestovní ruch (Společné pilotní akce a malé investice na podporu odolnosti odvětví cestovního ruchu a kultury jako např. marketingové aktivity, turistické značení, digitalizace turistické/kulturní nabídky, menší investiční úpravy podél turistických stezek apod.)

 

FMP budou administrovány hlavními Správci - Jihočeskou Silvou Norticou a Euroregionem Pomoraví, za podpory regionálních partnerů: Sdružení obcí Vysočiny na území Kraje Vysočina, Regionalmanagement OÖ GmbH na území Horního Rakouska a NÖ.Regional.GmbH na území Dolního Rakouska.

 

ROZPOČET Fondů malých projektů

Celková částka alokovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR") na realizaci Fondů malých projektů pro období 2021-2027 činí 8.643.691 €. Tato částka je rozdělena mezi jednotlivé specifické cíle:

 

Specifický cíl

Výše rozpočtu EFRR

SC 4.2. Akce people-to-people

6.493.691 €

SC 3.2 Kultura a cestovní ruch

2.150.000 €

 

Výše dotace EU může činit max. 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu­. Zbylé prostředky je potřeba dofinancovat z veřejných či soukromých zdrojů žadatele.

 

VELIKOST malých projektů

FMP umožňují žádat o dotaci z EFRR do maximálně 24.000 € (v případě neinvestičních malých projektů typu people-to-people) nebo maximálně 40.000 € (v případě investičních malých projektů v cestovním ruchu a kultuře).

Projekty mohou být financovány buď pouze žadatelem nebo všemi partnery. 

Typ projektu A
Výše celkových projektových výdajů, které financuje pouze jeden partner
B
Výše celkových projektových výdajů, které financují partneři společně
Akce people-to-people (neinvestiční)

Min. 2.500 €

Max. 20.000 €

Min. 5.000 €

Max. 30.000 €

Kultura a cestovní ruch (investiční)

Min. 2.500 €

Max. 30.000 €

Min. 5.000 €

Max. 50.000 €


Typ projektu A
Výše EFRR (80 %) pro projekty, které financuje pouze jeden partner
B
Výše EFRR (80 %) pro projekty, které financují partneři společně
Akce people-to-people (neinvestiční)

Min. 2.000 €

Max. 16.000 €

Min. 4.000 €

Max. 24.000 €

Kultura a cestovní ruch (investiční)

Min. 2.000 €

Max. 24.000 €

Min. 4.000 €

Max. 40.000 €

Podíly na financování společného projektu stanoví projektoví partneři v rámci Partnerské dohody.

 

Financování malých projektů 

 • Zjednodušené vykazování výdajů – povinně využíváno u všech projektů do 100 tis EUR.
 • V rámci závěrečného vyúčtování nebudou kontrolovány konkrétní účetní doklady.
 • Pro doložení výstupů projektu bude vyžadována závěrečná zpráva doplněná o povinné přílohy (prezenční listiny, fotodokumentaci apod.).
 

Možné způsoby vykazování výdajů:

 • jednotkové náklady – pouze v případě projektů pro úzkou cílovou skupinu (osobodny)
 • jednorázové platby – stanovené na základě návrhu rozpočtu (draft budget) s využitím katalogu cen pro typické výdaje, paušálů (např. na mzdové výdaje, režijní výdaje, cestovné apod.) a průzkumů trhu.
 

Jednotkové náklady (osobodny)

 • Určeno pro projekty, u kterých je znám předpokládaný počet účastníků.
 • Žadatel nepředkládá rozpočet projektu.
 • Způsobilé výdaje budou stanoveny podle počtu osob a počtu dní. 
 

Jednorázové platby (draft budget)

 • Týká se projektů pro širokou veřejnost.
 • Žadatel předloží s projektovou žádostí návrh rozpočtu.
 • Mzdy, administrativní náklady, cestovné řešeno paušálem (mzdy 20 % / cestovné 15 % z mezd / administrativní náklady 15 % z mezd).
 • Kontrola návrhu rozpočtu podle katalogu cen (typické výdaje).
 • Doložení ceny v místě a čase obvyklé (ceníky/nabídky).
 • Odsouhlasený návrh rozpočtu = jednorázová platba.
 • Po dokončení realizace projektu předložení závěrečné zprávy (fotodokumentace a další podklady dokazující uskutečnění akce) a poté proplacení jednorázové platby.
 • Žádné kontroly faktur, účetnictví apod.