Fond malých projektů 2021 - 2027

Fond malých projektů (FMP) je specifický nástroj pro podporu projektů s menším finančním objemem lokálního nebo regionálního významu vykazujících přeshraniční dopad. Jeho hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, především v oblasti kultury, sociálních a ekonomických vztahů. Malé projekty musí být realizovány alespoň jedním českým a alespoň jedním rakouským projektovým partnerem a projekt musím mít příznivý dopad na společné programové území.

Logo Programu

 

Novinky:

 • Nové období přinese možnost podporovat, kromě malých projektů typu „people to people“, také malé projekty z priority kultura a cestovní ruch.
 • Zjednodušené vykazování, které zásadně urychlí závěrečnou kontrolu a proplácení malých projektů.
 • V rámci Závěrečné zprávy nebudou dokládány a následně tedy ani kontrolovány konkrétní účetní doklady.
 • Nový jednoduchý monitorovací systém pro předkládání malých projektů = jednodušší formulář projektové žádosti.
 

Typy Projektů

V rámci programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 budou realizovány celkově dva Fondy malých projektů, konkrétně v rámci následujících programových specifických cílů (SC).

 1. SC 4.2. Akce people-to-people za účelem zvýšení důvěry (spolupráce mezi občany v příhraničním regionu, malé projekty na podporu společného porozumění a přeshraničního síťování občanů na obou stranách hranice.)
 2. SC 3.2 Kultura a cestovní ruch (Společné pilotní akce a malé investice na podporu odolnosti odvětví cestovního ruchu a kultury jako např. marketingové aktivity, turistické značení, digitalizace turistické/kulturní nabídky, menší investiční úpravy podél turistických stezek apod.)

 

FMP budou administrovány hlavními Správci - Jihočeskou Silvou Norticou a Euroregionem Pomoraví, za podpory regionálních partnerů: Sdružení obcí Vysočiny na území Kraje Vysočina, Regionalmanagement OÖ GmbH na území Horního Rakouska a NÖ.Regional.GmbH na území Dolního Rakouska.

 

VELIKOST malých projektů

FMP umožňují předložit malý projekt maximálně do 30 000 € v případě malých projektů typu people-to-people nebo maximálně do 50.000 € v případě malých projektů v "kultuře a cestovním ruchu".

Projekty mohou být financovány buď jedním nebo více partnery. 

Typ projektu Výše celkových projektových výdajů,
Akce people-to-people (neinvestiční)

Max. 30.000 €

Kultura a cestovní ruch (investiční)

Max. 50.000 €

Výše dotace EU může činit max. 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu­. Zbylé prostředky je potřeba dofinancovat z veřejných či soukromých zdrojů žadatele.

 

Financování malých projektů 

 • Zjednodušené vykazování výdajů – povinně využíváno u všech projektů do 100 tis EUR.
 • V rámci závěrečného zprávy nebudou kontrolovány konkrétní účetní doklady.
 • Pro doložení výstupů projektu bude vyžadována závěrečná zpráva doplněná o povinné přílohy (prezenční listiny, fotodokumentaci apod.).

 

Možné způsoby vykazování výdajů:

 • jednorázové platby – stanovené na základě návrhu rozpočtu (draft budget) s využitím paušálů (na mzdové výdaje, režijní výdaje a cestovné) a průzkumů trhu.
 • Žadatel předloží s projektovou žádostí návrh rozpočtu.
 • Mzdy, administrativní náklady, cestovné řešeno paušálem (mzdy 20 % / cestovné 6 % z mezd / administrativní náklady 15 % z mezd).
 • Doložení ceny v místě a čase obvyklé (ceníky/nabídky).
 • Odsouhlasený návrh rozpočtu = jednorázová platba.
 • Po dokončení realizace projektu předložení závěrečné zprávy (fotodokumentace a další podklady dokazující uskutečnění akce) a poté proplacení jednorázové platby.
 • Žádné kontroly faktur, účetnictví apod.

Kontakt:

Jana Vejsadová

e-mail: vejsadova@obcevysociny.cz

T.: 603 727 084

Výše dotace EU může činit max. 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu­. Zbylé prostředky je potřeba dofinancovat z veřejných či soukromých zdrojů žadatele.