Povinná publicita

Publicita

Všichni příjemci jsou povinni informovat veřejnost o tom, že byl jejich projekt spolufinancován z prostředků Evropské unie, resp. z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Pravidla pro propagaci projektů financovaných z EFRR jsou upravena v čl. 115 nařízení (EU) č. 1303/2013 a v příloze č. XII tohoto nařízení. Problematiku publicity dále upravuje kapitola II prováděcího nařízení (EU) č. 821/204 a příloha č. II tohoto nařízení.

Publicitní činnosti jsou prováděny všemi projektovými partnery. Žadatel/konečný uživatel je povinen v rámci propagace projektu zajistit, aby byly veřejnost i subjekty účastnící se projektu o této dotaci informovány vhodnými informačními opatřeními. Konečný uživatel za tímto účelem jasně uvede, že realizovaný projekt byl podpořen v rámci Programu, který je spolufinancován z EFRR.

V případě, že má konečný uživatel vlastní internetovou stránku, zveřejní na ní stručný popis projektu úměrný míře podpory, včetně jeho cílů a výsledků a zdůrazní, že je daný projekt financován z prostředků EU.

 

Legislativa

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 

Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 821/2014

Je třeba věnovat pozornost také barevnému provedení propagačních opatření. Použitá loga mají přesné barevné náležitosti. Je nutné brát také v potaz, zda-li bude tisk barevný nebo monochromatický:

 Grafický manuál Programu 

Příručka pro příjemce Programu

 

Náležitosti publicity

Veškerá informační a propagační opatření, která projektový partner zveřejní (tištěné a audiovisuální materiály, seznamy účastníků atd.), musí obsahovat logo programu.

Logo programu již v sobě zahrnuje povinné náležitosti, a to:

 •  logo Evropské unie a odkaz na „Evropskou unii“;
 • odkaz na „Evropský fond pro regionální rozvoj“.

 

Použití loga programu

Příjemce je v zásadě povinen uvádět kompletní logo (v jedné ze tří jazykových mutací) v barevné variantě.

Variantu Grayscale, resp. monochromatickou variantu lze použít jen v odůvodněných případech.

Velikost loga programu musí být zvolena tak, aby veškeré informace byly čitelné, min. šířka na A4 je 38,1 mm. Podoba loga nesmí být změněna.

Logo bez odkazu na Evropský fond pro regionální rozvoj lze použít pouze u malých propagačních předmětů.

Obecně platí, že všechny povinné údaje jsou na daný předmět vytisknuty/uvedeny tehdy, pokud to lze provést tak, aby byl text čitelný (viz výše).

 

V případě barevného pozadí propagačních opatření platí: Logo programu musí být použito s bílým podkladem (bílý obdélník je součástí loga). Viz příklad oranžového pozadí:

Loga programu a vlajky EU jsou k dispozici ke stažení na záložce „ Dokumenty ke stažení “.

 

Použití dalších log

Chtějí-li projektoví partneři vedle loga programu použít i další loga (loga projektových partnerů/organizací apod.), platí pravidlo, že znak EU musí mít minimálně stejnou velikost (na výši nebo na šířku) jako největší z dalších použitých log. Z toho důvodu je doporučeno, aby kromě loga programu byl pro dodržení tohoto pravidla zveřejňován ještě samostatně znak EU (znak EU = vlajka + text Evropská unie).

 

Projektový partner má povinnost po celou dobu realizace projektu umístit alespoň jeden plakát (minimální velikost A3) s logem programu a informacemi o projektu, který zdůrazní finanční podporu z Programu, a to na vhodném, snadno viditelném a veřejnosti přístupném místě. Plakát je nutné umístit na místě realizace projektu (jeden plakát pro projekt je dostačující). Pokud není možné umístit plakát v místě realizace, plakát je možné vyvěsit v sídle vedoucího partnera. Pokud příjemce realizuje více projektů financovaných z jednoho programu, je možné použít jediný plakát o minimální velikosti A3.

Vzor A3 plakátu je k dispozici ke stažení na záložce „Dokumenty ke stažení“.

 

Dále jsou pak projektoví partneři povinni zvolit vhodnou formu propagace odpovídající charakteru projektu tak, aby bylo zajištěno, že cílové skupiny budou informovány o tom, že projekt je realizován v rámci programu.

V případě nejasností je vhodné konzultovat formu publicity se Správcem FMP.

 

Pravidla pro správné zajištění publicity

Pro správné umístění log a zajištění publicity platí následující pravidla:

 • Tištěné výstupy – publikace, brožury: Uvedení loga Programu na titulní straně, nikoli uvnitř brožury nebo na poslední straně

 • Ostatní tištěné materiály letáky, plakáty, pozvánky, diplomy, osvědčení atd.: Uvedení loga Programu na úvodní straně

 • Webové stránky:  Viditelné uvedení loga Programu na stránce, kde se o projektu píše (v záhlaví webové stránky)

 • Elektronické výstupy projektu, fotografie: Uvedení loga Programu na obalu CD, i na samotném CD

 • Kulturní a sportovní akce, výstavy, soutěže, konference, semináře: Vyvěšení vlajky EU v místě konání akce Uvedení loga Programu na doprovodných materiálech (tj. např. materiály pro účastníky, prezentace, seznamy účastníků) - smyslem umístění vlajky je informovat širokou veřejnost o podpoře z EU, tomu musí odpovídat i velikost. Při venkovních akcích vždy vyvěsit vlajku EU. Co se týče např. seminářů, pokud je pro malý počet osob, stačí umístit stolní vlajku EU, při konferenci např. pro 100 osob je nutné vyvěsit velkou vlajku, aby byla zajištěna viditelnost pro všechny účastníky.

 • Rozcestníky, směrové ukazatele (netýká se dopravních značek): Stačí uvést logo Programu na sloupku Nálepka s logem Programu musí být umístěna vodorovně, nikoli svisle

 • Tiskové zprávy: Odkaz na program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Tato povinnost se v rámci zajištění publicity týká pouze partnerů projektu. Pokud někdo další převezme informace z tiskové zprávy, nemá povinnost zveřejňovat všechny povinné náležitosti publicity EU.

 • Audiovizuální materiály – filmy, videa, filmové spoty atd.: Logo Programu musí být uvedeno viditelně

 • U předmětů trvalejší povahy (typu tužky, trička, taška, bloky, USB, CD apod.) musí být logo programu součástí předmětu, nestačí uvedení loga programu na obalu předmětu.

 

ŘO dále doporučuje při použití loga EU řídit se také následujícími zásadami:

 • u předmětů, kde je obal součástí propagačního předmětu (např. kazeta s medailí, krabička s CD bez potisku - je-li na CD potisk s textem či jinými logy, musí být natištěna i povinná publicita), může být logo uvedeno na obalu

 • logo lze také umístit na předmět pomocí samolepky, pokud není svojí podstatou propagačním předmětem (např. badatelský batoh k vyúce)

 • v případě pořizování vybavení platí pravidlo, že není nutné označovat ty předměty, které nejsou určené cílové skupině nebo veřejnosti, ale jsou primárně určeny projektovým partnerům. Dále není nezbytné označovat vybavení určené pro cílovou skupinu či veřejnost, pokud toto vybavení tvoří soubor předmětů a publicita je v místě, kde se vybavení nachází zajištěna hromadně např. informační cedulí, plakátem A3 apod. (např. v učebně není nutné označovat každou vyrobenou pomůcku či vybavení, pokud je v učebně umístěna informační cedule splňující náležitosti publicity)

 

Zkušenosti Správce FMP:

 • Přesná definice malých propagačních předmětů neexistuje. Obecně však platí, že všechny povinné údaje (resp. plná verze loga) jsou na daný předměty vytisknuty/uvedeny tehdy, pokud to lze provést tak, aby text byl čitelný, přehledný, srozumitelný

 • Požadavky na dodržení odpovídající publicity malého projektu se vztahují i na ty činnosti, které jsou prováděny ještě před schválením malého projektu ze strany RMV.

 • V případě nedodržení pravidel publicity je toto považováno za nesplnění podmínek Smlouvy o financování malého projektu, které má za následek krácení či nevyplacení dotace, příp. navrácení již vyplacených finančních prostředků.

 • Při užití všech log je třeba zachovat jejich dostatečnou čitelnost, přehlednost, srozumitelnost, tzn. nelze používat menší rozměr, než je uveden v příslušném grafickém manuálu.

 • Loga musí být vždy umístěna tak, aby byla zřetelně viditelná. Jejich umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu.

 • Pokud na malých propagačních předmětech budou umístěna loga/znaky jiných subjektů (nebo další/jiný text), musí být v tomto případě uvedena plná verze loga, nestačí pouze zkrácená verze loga.

 

Nejčastější pochybení v oblasti publicity:

 • publicita na vícebarevném pozadí nebo v případě špatně rozlišitelného pozadí (neexistence kontrastu) nejsou loga umístěna na bílé podkladové ploše ve tvaru obdélníku, která odděluje vlastní kresbu log od pozadí a zároveň určuje ochranný prostor

 • v rámci daného výstupu, kde není omezený prostor, není uvedena plná verze loga (ale pouze zkrácená verze)

 • barevné logo vytištěno následně černobíle

 • jsou uvedena loga/znaky jiných subjektů, jejichž velikost je větší než výška či šířka vlajky EU nebo vlajka EU není umístěna vůbec

 • v rozhlasovém spotu není sdělena věta o spolufinancování „Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika“

 • placená inzerce neobsahuje plnou verzi loga

 • není dodržena požadovaná výška log Programu + EU dle Grafického manuálu

 

Umístění publicity formou potisku:

 • Umístění publicity formou potisku je nutné vždy u vydaných propagačních materiálů (např. mapy, publikace, brožury, informační tabule, letáky, pozvánky, plakáty, DVD, bannery apod.)

 • Umístění publicity formou potisku je nutné vždy u všech propagačních předmětů (např. hrnky, termohrnky, cyklistické lahve, ručníky, bloky, desky, tužky, pastelky, propisky, klíčenky, přívěšky, flashky, tašky, hračky, trička, rozlišovací dresy apod.)

 • Umístění publicity formou potisku je nutné také použít vždy u jakýchkoliv omyvatelných předmětů (např. skleničky, hrnky, cyklolahve apod.)

Upozornění: Na všech těchto výše uvedených výstupech NENÍ možné umístit publicitu formou samolepky.

Z tohoto důvodu doporučujeme volit takové propagační předměty, u kterých je potisk proveditelný a finanční náklady na pořízení propagačního předmětu jsou adekvátní aktivitám a cíli konkrétního projektu!

 

Kontrola publicity

Publicita se posuzuje na základě těchto z hlediska jednotlivých výstupů projektu, z hlediska jednotlivých prostředků (nosičů) publicity a z hlediska propagačních předmětů.

 

Nedodržení povinné publicity

V případě nedodržení pravidel publicity bude partner na nedostatky upozorněn Kontrolorem a požádán o jejich odstranění (pokud je v daný okamžik ještě možné nedostatky odstranit). V případě, že partner nedostatky neodstraní nebo pokud již není možné nedostatky odstranit, vyměří Kontrolor sankci.  Výše sankce se stanovuje z celkových způsobilých výdajů, které na daný výstup projektu/prostředek publicity/propagační předmět byly přímo vynaloženy, a může být podle závažnosti pochybení stanovena až ve výši 100 %. Více v příručce pro žadatele Programu.