Pomoc se zpracováním obecních vyhlášek

Obce mohou v rámci samostatné působnosti vydávat vlastní právní předpisy - obecně závazné vyhlášky. Naopak v přenesené působnosti mohou obce vydávat nařízení.

Obce mohou obecně závaznými vyhláškami (dále také jen "vyhlášky") ukládat fyzickým i právnickým osobám na svém území povinnosti, které se týkají:

  • zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku;
    zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány,
  • pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
  • k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti,
  • stanoví-li tak některý zvláštní zákon.

 

Protože obce nejsou často vybaveny jak administrativně, tak odborně pro přijímání kvalitních právních předpisů, stává se, že jejich vyhlášky jsou zrušeny, protože nejsou v souladu se zákonem. Proto zákon o obcích upravuje několik kontrolních mechanismů, které by měly předcházet situacím, kdy by obce uplatňovaly a vymáhaly nelegální požadavky.

Nabízíme pomoc při zpracování potřebné obecní vyhlášky v souladu s platnou legislativou a její následnou kontrolu na Ministerstvu vnitra.

Kontakt : info@obcevysociny.cz, 603 727 084