• Napomáhání vzájemné informovanosti mezi obcemi,
  • hájení společných zájmů a práv obcí a jejich zastupování v regionálních orgánech,
  • koordinace činností přesahujících rámec územního obvodu jedné obce, vytváření podmínek pro součinnost ve všech oblastech, v nichž obce vyvíjejí svou činnost se zvláštním zřetelem na rozvíjení samosprávy,
  • zaujímání stanovisek k legislativním návrhům a dalším aktivitám týkajících se obcí,
  • předkládání iniciativních návrhů orgánům státní správy, krajské samosprávy, poslancům a senátorům Parlamentu ČR,
  • podpora informačnímu zázemí obcí v oblastech jejich činností,
  • shromažďování a rozšiřování zkušeností z řešení problémů obcí,
  • získávání finančních prostředků pro financování regionálních projektů,
  • podpora zahraniční spolupráce regionu,
  • podpora vzdělávání představitelů samosprávy.