• napomáhání vzájemné informovanosti mezi obcemi,

  • hájení společných zájmů a práv obcí a jejich zastupování v regionálních  orgánech,

  • koordinace činností přesahujících rámec územního obvodu jedné obce, vytváření podmínek pro součinnost ve všech oblastech, v nichž obce vyvíjejí svou činnost se zvláštním zřetelem na rozvíjení samosprávy,

  • zaujímání stanovisek k legislativním návrhům a dalším aktivitám týkajících se obcí,

  • předkládání iniciativních návrhů orgánům státní správy, krajské samosprávy, poslancům a senátorům Parlamentu ČR,

  • podpora informačnímu zázemí obcí v oblastech jejich činností,

  • shromažďování a rozšiřování zkušeností z řešení problémů obcí,

  • získávání finančních prostředků pro financování regionálních projektů,

  • podpora zahraniční spolupráce regionu,

  • podpora vzdělávání představitelů samosprávy,

  • spolupráce s ostatními regionálními organizacemi, svazky obcí, krajskými sdruženími obcí a Svazem měst a obcí ČR.