Fond malých projektů Rakousko - Česko

Kontakt:

Jana Vejsadová

e-mail: vejsadova@obcevysociny.cz

T.: 603 727 084

 

Program Interreg Rakousko – Česko v období 2021-2027 se zaměřuje na podporu spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou, Fondy malých projektů (dále jen FMP) tvoří součást tohoto programu a jsou realizovány dle čl. 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1059.

FMP jsou administrovány hlavními Správci – Jihočeskou Silvou Norticou a Euroregionem Pomoraví, za podpory regionálních partnerů: Sdružení obcí Vysočiny na území Kraje Vysočina, Regionalmanagement OÖ GmbH na území Horního Rakouska a NÖ.Regional.GmbH na území Dolního Rakouska.

FMP je specifický nástroj pro podporu projektů s menším finančním objemem lokálního nebo regionálního významu vykazujících přeshraniční dopad. Jeho hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, především v oblasti kultury, sociálních a ekonomických vztahů.

 

Společné programové území:

  

 

Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland/Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf (Vídeň je zahrnuta do programového území, ale na realizaci obou Fondů malých projektů se nepodílí).

Česká republika: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj.

 

 

 

 

Základní podmínky FMP

Dne 13. 5. 2024 byla vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Administrátoři FMP přijímají projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol uzávěrek.

Žádost se podává v elektronickém systému FMP.

Malý projekt musí být realizován alespoň jedním českým a alespoň jedním rakouským projektovým partnerem a musí mít příznivý dopad na společné programové území.

Projektoví partneři musí mít sídlo v programovém území. Výjimkou jsou organizační složky bez právní subjektivity, které jsou složkami subjektů se sídlem mimo programové území, ale v programovém území působí.

Vhodnými žadateli jsou veřejnoprávní instituce a neziskové organizace, tedy organizace založené za jiným účelem, než je dosahování zisku (např. města a obce, neziskové organizace, svazy, spolky, komory a sdružení, vzdělávací instituce apod.)

Doba realizace malého projektu je zpravidla 12 měsíců.

FMP umožňuje předložit malý projekt s celkovými výdaji maximálně výše do 30.000 € v případě malých projektů typu „people to people“ nebo maximálně do výše 50.000 € v případě malých projektů v „kultuře a cestovním ruchu“.

Podíl příspěvku ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je maximálně 80 %.

Žadatel a partneři musí mít finanční prostředky na předfinancování projektu.

Nové zjednodušené vykazování výdajů formou standardních jednotkových nákladů, nebo formou návrh rozpočtu, nebo kombinací obou uvedených metod.

Závěrečná zpráva včetně povinných příloh se předkládá elektronicky nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace malého projektu dle Smlouvy o financování malého projektu. Nepředkládají se žádné účetní doklady (faktury, objednávky, potvrzení o platbě,…) k výdajům projektu.

 

Podporu v rámci Fondů malých projektů lze žádat v následujících 2 prioritách:

PRIORITA 3 – VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Specifický cíl 3.2: Kultura a cestovní ruch
Opatření 3.2 a: Přeshraniční výměna know-how a dat k posílení odolnosti odvětví cestovního ruchu a kultury
Opatření 3.2 b: Společné pilotní akce a investice na podporu odolnosti odvětví cestovního ruchu a kultury

Cílem opatření je podpořit projekty, které doplní nabídku kultury a cestovního ruchu v dané přeshraniční lokalitě tak, že bude tvořit jednotný a komplexní produkt.

Podporované příklady aktivit:

 • oprava, revitalizace a/nebo zpřístupnění kulturních památek, bezbariérovost;

 • podpora rozvoje muzeí, expozic, galerií, knihoven;

 • zvýšení kvality stávající sítě cyklostezek/cyklotras/singltreků;

 • zvýšení kvality stávající sítě vodáckých tras, pěších tras, hipostezek apod.;

 • doplňky k veřejné turistické infrastruktuře;

 • podpora, obnova a propagace nehmotného kulturního dědictví;

 • podpora interaktivních inovativních výstav;

 • digitalizace cestovního ruchu (vytváření aplikací, modernizace a aktualizace webů apod.);

 • podpora inovativních forem prezentace kultury v přeshraničním kontextu;

 • podpora aktivit vedoucí k lepšímu poznání kultury v přeshraničním kontextu.

 

Hlavní cílové skupiny:

 • obyvatelé přeshraničního regionu;

 • turisté a návštěvníci regionu;

 • návštěvníci muzeí, galerií, knihoven a výstav;

 • samosprávy turistických lokalit;

 

PRIORITA 4 – PŘESHRANIČNÍ SPRÁVA

Specifický cíl 4.2: Akce people to people za účelem zvýšení důvěry
Opatření 4.2 a: Malé projekty na podporu kulturních, sociálních a hospodářských vztahů v pohraničí

Cílem je podpořit přeshraniční vztahy mezi občany a vzájemné porozumění a posílit komunikaci mezi lidmi v příhraničí.

Podporované aktivity:

 • aktivity „people to people“ ke zlepšení kulturních, sociálních a hospodářských vztahů v příhraničí s jasným přeshraničním zaměřením, zejména k posílení vzájemné důvěry, a budování kapacit (získávání znalostí, dovedností, vytváření struktur, systémů a řízení);

 • hledání a rozvíjení společných řešení na místní úrovni, např. pro překonávání překážek v oblasti veřejné správy nebo k usnadnění kontaktů mezi spolky, např. v oblasti vzdělávání nebo kulturního a přírodního dědictví, v sociální oblasti, v hospodářství nebo ve zdravotnictví;

 • školení, přednášky, workshopy, semináře, kurzy, odborné či vzdělávací exkurze, konference, výměnné stáže, studijní pobyty, studijní cesty, cesty a pobyty vzdělávacího, profesního charakteru, společná praktická cvičení a nácviky při které si účastníci osvojují či vyměňují dovednosti či poznatky (např. společná cvičení obdobných profesí apod.);

 • soutěže, utkání a turnaje a cvičení v nejrůznějších oblastech, dále kulturní představení a akce (festivaly a koncerty, výstavy a tematické prezentace, veřejné slavnosti apod.), tábory pro děti, sportovní a kulturní soustředění, velké sportovní akce, zájmové kempy. Patří sem také společné oslavy a výročí partnerství. Dále setkání a společné akce spolků, formálních a neformálních skupin, společné výlety, zájezdy či exkurze.

 

Hlavní cílové skupiny:

 • obyvatelé a návštěvníci přeshraničního regionu;

 • subjekty, orgány a instituce veřejné správy;

 • instituce vzdělávacího systému;

 • organizace občanské společnosti