Byla vyhlášena 5. výzva na finanční podporu přípravy projektů dostupného (vč. sociálního) a udržitelného nájemního bydlení (4.1.3)

10.05.2024 09:20

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže financovat přípravu projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů. Resort na ni vyčlenil 400 milionů z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy.

 Výzva  Ministerstva pro místní rozvoj podpoří zpracování projektové dokumentace pro výstavbu dostupného nájemního bydlení. Přihlásit se do ní mohou obce, kraje a jejich organizace. Finanční podpora jim pomůže připravit a dokončit projekty až do fáze vyhlášení soutěže na zhotovitele. Pokryje až 100 % uznatelných nákladů (mimo DPH) na pořízení projektové dokumentace, studie proveditelnosti i stavebně technologického řešení nebo realizaci architektonické a urbanistické soutěže. Kromě toho mohou samosprávy z podpory hradit také přípravu smluv typu Design and Build, PPP a EPC.

Identifikace výzvy
Program: Národní plán obnovy
Komponenta: 4.1 Systémová podpora veřejných investic
Subkomponenta pod níž výzva spadá: 4.1.3 Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU (příprava projektů dostupného (vč. sociálního) a udržitelného nájemního bydlení)
Číslo výzvy dle MS2014+: 31_24_136
Druh výzvy: průběžná 
Model hodnocení: jednokolový
 

Termíny

Datum a čas vyhlášení výzvy na webu MMR: 30.4.2024, 10:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 2.5.2024, 14:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30.10. 2024, 14:00
 

Datum zahájení realizace projektu: Zahájením realizace projektu se rozumí zahájení prací zahrnutých v projektu nebo s ním souvisejících. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1.1.2023
Datum ukončení realizace projektu: Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 1. 6. 2026.

 

Pro více informací kontaktuje naše Regionální centrum SFPI

 

 

Zdroj:MMR