Předsednictvo

Složení předsednictva:

Č.

Město/obec

zástupce

 

1.

Jihlava

MgA. Karolina Koubová

předseda

2.

Třebíč

Ing. Pavel Janata

 

3.

Brtnice

Miroslava Švaříčková

 

4.

Žďár nad Sázavou

Mgr. Ludmila Řezníčková

2. místopředseda

5.

Velké Meziříčí

Ing. Arch Alexandros Kaminaras

 

6.

Telč

Pavel Komín

 

7.

Okříšky

Ing. Ryšavý Zdeněk

 

8.

Pelhřimov

Ladislav Med

 

9.

Počátky

Mgr. Karel Štefl

 

10.

Náměšť nad Oslavou

Vladimír Měrka

 

11.

Panenská Rozsíčka

Bohumil Novák

 

12.

Polná

Luboš Kousal

 

13.

Kamenice nad Lipou

Ing. Ivan Pfaur

 

14.

Světnov

Pavel Štefan

 

15.

Luka nad Jihlavou

Viktor Wölfl

  1. místopředseda

16.

Nové Město na Moravě

Stanislav Marek

 

17.

Bystřice nad Pernštejnem

Ing. Karel Pačiska

 

18.

Černovice

Jan Brožek

 

 

Předsednictvo je statutárním orgánem SOV, který řídí činnost SOV, jedná jeho jménem a do jeho působnosti patří
zejména:

            a) realizace usnesení valného shromáždění,

            b) zpracování návrhu rozpočtu Sdružení,

            c) příprava řádného a mimořádného valného shromáždění Sdružení a jeho svolání včetně organizačního zajištění,

            d) přijímání nových členů Sdružení a podávání pravidelných zpráv o stavu členské základny valnému shromáždění,

            e) realizace běžného hospodaření sdružení v rámci schváleného rozpočtu,

            f) plnění dalších úkolů daných valným shromážděním.

Předsednictvo je nejméně 10- ti . Je voleno valným shromážděním .Ze svého středu volí  předsedu a dva místopředsedy. (dodatek č. 4)

Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení se přijímá většinou hlasů všech  členů. Ze zasedání
předsednictva  se  pořizuje zápis podepsaný předsedou předsednictva a dvěma ověřovateli zápisu.  Členům valného shromáždění je tento
zápis k dispozici u předsedy předsednictva.

Podepisovat se jménem SOV, a tím SOV zavazovat, jsou oprávněni dva členové předsednictva, jedním z nich je vždy předseda nebo místopředseda , nebo třetí osoba na základě plné moci podepsané dvěma členy předsednictva, kdy jedním z nich musí být vždy předseda nebo místopředseda (dodatek č. 4)

Klesne-li počet členů předsednictva, provede valné shromáždění doplňovací volby  na svém nejbližším zasedání. Klesne-li počet členů o více než 50 %, svolá

předsednictvo do jednoho měsíce mimořádné valné shromáždění k provedení  doplňovacích voleb.

Funkční období členů orgánů SOV končí zvolením nových členů na prvním zasedání valného shromáždění po řádných celostátně vyhlášených komunálních 

volbách.