Předsednictvo

Složení předsednictva:

Jihlava - PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek - předseda předsednictva SOV

Třebíč - Ing. Marie Černá

Brtnice - Miroslava Švaříčková

Žďár nad Sázavou - Mgr. Zdeněk Navrátil

Velké Maziříčí - Ing. Radovan Necid

Telč - Pavel Komín

Pelhřimov - Ing. František Kučera

Počátky - Mgr. Karel Štefl

Náměšť nad Oslavou - Vladimír Měrka

Panenská Rozsíčka - Bohumil Novák

Polná - Luboš Kousal

Kamenice nad Lipou - Ing. Ivan Pfaur

Škrdlovice - Ivan Hořínek

Luka nad Jihlavou - Viktor Wölfl, místopředseda předsednictva SOV

Nové město na Moravě - Stanislav Marek

Bystřice nad Pernštejnem - Ing. Karel Pačiska, místopředseda předsednictva SOV

 

Předsednictvo je statutárním orgánem SOV, který řídí činnost SOV, jedná jeho jménem a do jeho působnosti patří
zejména:

            a) realizace usnesení valného shromáždění,

            b) zpracování návrhu rozpočtu Sdružení,

            c) příprava řádného a mimořádného valného shromáždění Sdružení a jeho svolání včetně organizačního zajištění,

            d) přijímání nových členů Sdružení a podávání pravidelných zpráv o stavu členské základny valnému shromáždění,

            e) realizace běžného hospodaření sdružení v rámci schváleného rozpočtu,

            f) plnění dalších úkolů daných valným shromážděním.

Předsednictvo je nejméně 10- ti . Je voleno valným shromážděním .Ze svého středu volí  předsedu a dva místopředsedy. (dodatek č. 4)

Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení se přijímá většinou hlasů všech  členů. Ze zasedání
předsednictva  se  pořizuje zápis podepsaný předsedou předsednictva a dvěma ověřovateli zápisu.  Členům valného shromáždění je tento
zápis k dispozici u předsedy předsednictva.

Podepisovat se jménem SOV, a tím SOV zavazovat, jsou oprávněni dva členové předsednictva, jedním z nich je vždy předseda nebo místopředseda , nebo třetí osoba na základě plné moci podepsané dvěma členy předsednictva, kdy jedním z nich musí být vždy předseda nebo místopředseda (dodatek č. 4)

Klesne-li počet členů předsednictva, provede valné shromáždění doplňovací volby  na svém nejbližším zasedání. Klesne-li počet členů o více než 50 %, svolá

předsednictvo do jednoho měsíce mimořádné valné shromáždění k provedení  doplňovacích voleb.

Funkční období členů orgánů SOV končí zvolením nových členů na prvním zasedání valného shromáždění po řádných celostátně vyhlášených komunálních 

volbách.