Valné shromáždění

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem SOV,  je tvořeno zástupci všech sdružených měst a obcí, přičemž každá obec má 1 hlas.     

Do jeho výlučné pravomoci patří:

 • schvalování stanov a změn těchto stanov
 • rozhodování o sídle SOV
 • volba členů předsednictva a kontrolní komise a jejich odvolání
 • schvalování rozpočtu SOV
 • schvalování výše členských příspěvků
 • rozhodování o hospodaření s majetkem SOV
 • schvalování jednacího a volebního řádu orgánů SOV
 • schvalování odborných pracovních komisí SOV
 • rozhodování o vyloučení člena ze SOV
 • rozhodování o zrušení SOV
 • rozhodování v otázkách, které si vyhradí valné shromáždění ke svému
  výlučnému rozhodování
 • rozhodovat o vstupu do dalších společností


Valné shromáždění svolává předsednictvo SOV nejméně jedenkrát do roka. Mimořádné valné shromáždění svolá předsednictvo SOV kdykoliv podle potřeby, nebo na žádost nejméně jedné pětiny řádných členů Sdružení, nebo klesne-li počet členů předsednictva pod 50 %.

Žádost o svolání mimořádného valného shromáždění musí být podána předsednictvu písemně s udáním konkrétního důvodu jeho svolání. Mimořádné valné shromáždění musí být svoláno do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti. O termínu konání, místu a pořadu jednání musí být členové Sdružení uvědomeni     písemnou pozvánkou nejméně 14 dní předem. Při svolání mimořádného valného  shromáždění může předsednictvo tuto lhůtu zkrátit maximálně na 7 dnů. 7.         Návrh pořadu jednání zpracovává předsednictvo s tím, že členové Sdružení mohou podat své návrhy na doplnění pořadu jednání o dodatkové záležitosti tak, aby předsednictvu byly návrhy doručeny nejméně tři dny před konáním valného shromáždění. Doplnění pořadu jednání valného shromáždění musí být předsednictvem dáno na vědomí členům sdružení nejjpozději při schvalování programu valného shromáždění.

Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li jednání přítomna alespoň 1/3 řádných členů Sdružení, kteří reprezentují více než 50 % obyvatelstva SOV k 1.1.daného roku. K přijetí usnesení je třeba souhlasu prosté většiny přítomných členů. Pokud do 30 minut po začátku řádného valného shromáždění není přítomná alespoň 1/3  řádných členů, může předsednictvo rozhodnout o konání náhradního valného shromáždění s nezměněným programem, které je usnášení  schopné pokud přítomné obce reprezentují  více než  50% obyvatelstva SOV k 1.1.daného roku.