Valné shromáždění

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem SOV,  je tvořeno zástupci všech sdružených měst a obcí, přičemž každá obec má 1 hlas.     

Do jeho výlučné pravomoci patří:

 • schvalování stanov a změn těchto stanov
 • rozhodování o sídle SOV
 • volba členů předsednictva a kontrolní komise a jejich odvolání
 • schvalování rozpočtu SOV
 • schvalování výše členských příspěvků
 • rozhodování o hospodaření s majetkem SOV
 • schvalování jednacího a volebního řádu orgánů SOV
 • schvalování odborných pracovních komisí SOV
 • rozhodování o vyloučení člena ze SOV
 • rozhodování o zrušení SOV
 • rozhodování v otázkách, které si vyhradí valné shromáždění ke svému
  výlučnému rozhodování
 • rozhodovat o vstupu do dalších společností

 

Valné shromáždění svolává předsednictvo SOV nejméně jedenkrát do roka.