Základní povinnosti žadatele

Přehled nejčastějších administrativních povinností

Publicita

 • Povinný plakát A3 v sídle a na všech akcích.

 • Logo Programu na webových stránkách příjemce (kde se píše o projektu – stručná informace, cíle, výsledky,
  v záhlaví).

 • Na pozvánkách, tiskovinách, prezenčních listinách, letákách, brožurách, propagačních předmětech atd.

 • Vybavení označit samolepkou/cedulkou – doložit foto.

 • Na menších akcích vlaječky na stole, na větších akcích vyvěšena vlajka EU, a to jak v ČR, tak v AT.

 • Logo vždy čitelné, na titulní straně, min.šířka 38,1mm.

 • Logo programu musí být použito s bílým podkladem (bílý obdélník je součástí loga!).

 • V případě použití dalších log uvádět kromě loga Programu také vlajku EU, která musí mít minimálně stejnou velikost (na výši nebo na šířku) jako největší z dalších použitých log.

 • Obecně vše pořizované/hrazené z projektu musí být označené řádnou publicitou, vše si dokumentujte.

Směrnice pro žadatele FMP

 

Příručka pro žadatele/příjemce Interreg V-A AT-CZ

 

Info o publicitě od Správce FMP

 

*můžete nám zasílat publicitu k odsouhlasení

 

**při nedodržení povinné publicity dochází ke krácení dotace 

 

***veškerou publicitu dokumentujte a uchovávejte

Dokladování

 • Vedení oddělené účetní evidence pro projekt.

 • Způsobilé výdaje (včetně pravidel dokladování)
  i nezpůsobilé výdaje jsou uvedeny v příručkách.

 • Označení dokladů a přiřazení k malému projektu (nejjednodušší je číslo projektu + zkratka projektu). Účetní doklady musí být označeny již vystavovatelem dokladu (dodavatelem!).

 • Podrobná specifikace výdaje a kvantifikace, nestačí pouze např. „občerstvení“ – musí být uvedeny počty jednotek (návaznost na prezenční listiny), množství, konkrétní zboží. Alkoholické nápoje není možné hradit.

 • Dokládají se relevantní doklady k výdajům – smlouvy, objednávky, faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy.

 • Není možné předložit náklady, které nebyly uvedeny
  v rozpočtu žádosti.

 • Všechny relevantní výdaje projektu podložit seznamem účastníků/prezenční listinou (ubytování, jízdné, stravné).

 • Paušální náklady: - mzdy  - statutární zástupce prohlásí, že má nejméně 1 zaměstnance, který pracoval v příslušném období na projektu, nic jiného ne nedokládá; - kancelářské výdaje – nedokládají se.

 • Pozor na výdaje mimo programové území a limity některých výdajů (účinkující, dary).

 • Navýšení finančních prostředků jedné z kapitol rozpočtu o více než 15 % vyžaduje předchozí písemný souhlas RMV.

 • Změny v rozpočtu nad 25% mezi položkami rozpočtové kap. je nutné vysvětlit v závěrečné zprávě.

 • Projektový partner ani zástupce žadatele nemůže být dodavatelem.

 • Příjmy je možné mít pouze v případě, že s nimi bylo počítáno již v žádosti, jinak musí být akce zdarma.

 • Archivace do konce roku 2027.

Směrnice pro žadatele FMP

 

Společná pravidla způsobilosti Interreg V-A Rakousko – Česká republika

Další povinnosti žadatele

 • Aktivity a údaje v žádosti jsou závazné, jakékoliv změny by měly být výjimečné a je nutné je písemně hlásit a schválit před jejich provedením.

 • Klíčové akce písemně oznámit Správci FMP nejpozději 14 dní předem.

 • Výdaje na honoráře umělců jsou v ČR přípustné max. do výše 1000 EUR na honorář za jedno vystoupení umělce či souboru, který má sídlo v programovém území a jehož umělecká činnost nesmí být jeho hlavní výdělečnou činností.

 • Splnit kritérium společného personálu – doložení min. 2 společných setkání (foto, prezenční listiny, zápisy), případně společného financování.

Směrnice pro žadatele FMP

 

 Smlouva o financování 

Shrnutí

 • Vždy zajistit publicitu a označení podpory EU, dokumentujte si pro kontroly.

 • Fotodokumentace všech aktivit a akcí.

 • Řádné dokladování výdajů.

 • Zajistit přeshraniční dopad a společnou realizaci.

 • Veškeré odchylky od žádosti hlásit Správci FMP

 • Konzultujte se zaměstnanci Správce FMP

 

 

 

Tyto pokyny jsou pouze základní informační pomůckou/přehledem pro příjemce dotace z FMP, neobsahují kompletní seznam administrativních kroků při realizaci projektu, pouze výčet nejčastějších a z naší zkušenosti nejkonzultovanějších úkonů. Příjemce se vždy řídí příslušnými oficiálními Příručkami a Smlouvou o financování.

 

Zdroje dokumentů ke stažení

Směrnice pro žadatele

Publicita projektu - loga a vzorové dokumenty ke stažení 

Dokumenty k vyúčtování

https://www.obcevysociny.cz/fond-malych-projeku-fmp/dokumenty-ke-stazeni/

Příručka pro žadatele/příjemce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 

https://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/prijemce

Společná pravidla způsobilosti Interreg V-A Rakousko – Česká republika

https://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/program