Sdružení obcí Vysočiny (dále SOV) je právnickou osobou založenou jako sdružení právnických osob ve smyslu § 20 f - 2O j Obč. zák. č. 40/64 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje Vysočiny. Jeho zakladatelé byli k založení vedeni myšlenkou, že Vysočina je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na Vysočině, které odpovídají vývojovým trendům v území. Cílem je trvalá prosperita Vysočiny jako celku.

 

Hlavním cílem SOV je prosazování společných zájmů obcí, především v těchto oblastech: 

  • Rozvoj průmyslu, služeb a technické infrastruktury

  • Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí

  • Rozvoj cestovního ruchu a turistických aktivit

  • Rozvoj oblasti lidských zdrojů a sociální infrastruktury

  • Zkvalitnění péče o životní prostředí

  • Zlepšení dopravní dostupnosti

  • Rozvoj péče o přírodní a kulturní dědictví

  • Zajištění majoritního vlivu a hmotné podpory RRA Vysočina

Aktuality

Starostové z Vysočiny varují před selháním státu v nakládání s odpady

15.12.2016 08:12
Sdružení obcí Vysočiny (SOV) zaslalo ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi otevřený...

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí ohledně řešení situace nakládání s odpady

15.12.2016 08:09
Otevřený dopis ministrovi životního prostředí.pdf (374,4 kB)

Vodovody, kanalizace a ČOV

20.10.2016 10:24
OPŽP podporuje výstavbu přivaděčů a rozvodních sítí pitné vody, výstavbu a modernizace úpraven...

Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 tis. obyvatel

20.10.2016 08:22
MMR podporuje vybudování a obnovu veřejných prostranství, veřejné zeleně, zařízení pro volnočasové...

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

19.10.2016 10:21
IROP podporuje rozvoj infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů...

Domovní čistírny odpadních vod (DČOV)

18.10.2016 08:19
Dotace na DČOV pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a...

Vzdělávací semináře ISNOV

05.10.2016 13:28
Společnost ZERA pořádá ve dnech 20.10.2016  seminář  pro pracovníky odborů životního...

Bude se odpad z Vysočiny vozit do Rakouska?

27.09.2016 09:24
Od roku 2024 začne v České republice platit zákaz skládkování netříděného odpadu, proto přichází...

Prezentace SAKO Brno

12.04.2016 10:03
Na Valném shromáždění SOV byla prezetována společnost SAKO Brno.Zde je její prezetace.

Dotace na rybníky ve vlastnictví obce

25.02.2016 14:27
Dotace na výstavbu, rekonstrukci, obnovu či odbahnění rybníků a malých nádrží ve vlastnictví...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>