Kontrolní komise

 

Č.

Město/obec

zástupce

 

1.

Škrdlovice

Ing. Hana Sochorová

 

2.

Třešť

Ing. Vladislav Hynk

 předseda                             

3.

Mrákotín

Požár Miroslav

 

4.

Moravské Budějovice

Jan Kocáb

 

5.

Humpolec

Karel Kratochvíl

 


Členové kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž

prozrazení třetím osobám by mohlo Sdružení způsobit škodu. Získané informace nesmí zneužít ve svůj prospěch.

Kontrolní komise provádí svoji činnost zejména na pokyn Valného shromáždění ,případně předsednictva.
Kontroluje zejména plnění usnesení přijatých valným shromážděním a předsednictvem, účetní operace , aby byly prováděny v souladu s příslušnými předpisy. Kontroluje , zda je hospodaření s majetkem SOV v souladu s příslušnými předpisy, stanovami SOV a příslušnými vnitřními předpisy SOV apod. Výsledky svého zjištění postupuje valnému shromáždění a předsednictvu formou doporučení.

Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí člena předsednictva Sdružení.

Členové kontrolní komise se účastní valného shromáždění Sdružení a jsou povinni valné shromáždění seznámit s výsledky své kontrolní činnosti na každém zasedání valného shromáždění.

Kontrolní komise rozhoduje na základě většiny svých členů.

Ze zasedání kontrolní komise se pořizuje zápis podepsaný přítomnými členy kontrolní komise. Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně 1 x za rok.

Kontrolní komise do konce března každého roku předloží valnému shromáždění k odsouhlasení a následnému zveřejnění zprávu o hospodaření za uplynulý rok .

Zástupce kontrolní komise se povinně účastní jednání předsednictva SOV.

Funkční období kontrolní komise končí zvolením nové kontrolní komise na prvním zasedání valného shromáždění po řádných celostátně vyhlášených komunálních volbách.

Zasedání kontrolní komise jsou neveřejná. Na pozvání je každý člen orgánů SOV povinen se zasedání zúčastnit.

Kontrolní komise má 5 členů, jsou voleni Valným shromážděním, ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu.. (Dodatek č.2)