Kontrolní komise

 

Č.

Město/obec

zástupce

 

1.

Škrdlovice

Mgr. Tomáš Broum

 

2.

Třešť

Ing. Vladislav Hynk

 předseda                             

3.

Mrákotín

Požár Miroslav

 

4.

Moravské Budějovice

Mgr. Martin Ferdan

 

5.

Humpolec

Ing. Petr Machek

 


Členové kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž

prozrazení třetím osobám by mohlo Sdružení způsobit škodu. Získané informace nesmí zneužít ve svůj prospěch.

Kontrolní komise provádí svoji činnost zejména na pokyn Valného shromáždění, případně předsednictva.
Kontroluje zejména plnění usnesení přijatých valným shromážděním a předsednictvem, účetní operace , aby byly prováděny v souladu s příslušnými předpisy. Kontroluje , zda je hospodaření s majetkem SOV v souladu s příslušnými předpisy, stanovami SOV a příslušnými vnitřními předpisy SOV apod. Výsledky svého zjištění postupuje valnému shromáždění a předsednictvu formou doporučení.

Funkční období kontrolní komise končí zvolením nové kontrolní komise na prvním zasedání valného shromáždění po řádných celostátně vyhlášených komunálních volbách.