Pokyny pro žadatele

Fond malých projektů (FMP) byl vyhlášen dne 13. 5. 2024. Regionální partner pro správu FMP pro Kraj Vysočina je Sdružení obcí Vysočiny.

První průběžná uzávěrka příjmu žádosti je 8. 7. 2024 ve 14:00 hodin (RMV zasedá 11. 9. 2024)

 
 
----------------------------------------------------------

Závazným dokumentem pro žadatele malých projektů je Příručka pro FMP vč. všech příloh. Pokud není uvedeno v Příručce pro FMP, řídí se Fond malých projektů Programovou příručkou Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 a Společnými pravidly způsobilosti.

Před podáním projektové žádosti doporučujeme konzultovat své projektové záměry nebo rozpracované projektové žádosti a rozpočet s manažerkou FMP pro Kraj Vysočina.

Pro podávání žádostí na malé projekty je využíván elektronický systém FMP. Příjem žádostí je průběžný, projektové žádosti jsou přijímány v rámci vyhlášených jednotlivých uzávěrek průběžné výzvy. Vzorovou vyplněnou žádost včetně rozpočtu naleznete na stránce Elektronická žádost.

Pokyny k podání projektové žádosti a seznam příloh předkládaných s žádostí naleznete v Příručce pro FMP bod 4.3.

Žadatel musí při vyplnění žádosti správně zvolit zaměření FMP (akce People to people, nebo Kultura a cestovní ruch). V případě, že jsou v projektu v kombinaci aktivity obou typů malých projektů, zařadí žadatel projekt do zaměření, ve kterém aktivity převažují.

Každý malý projekt musí přispět alespoň k jednomu ukazateli výstupu (viz Příručka pro FMP bod 2.3.).

V rámci projektové žádosti musí žadatel předložit detailní rozpočet s předpokládanými náklady (příloha B5) a příslušné doklady (cenové nabídky, průzkum trhu) o výši předpokládaných nákladů (viz Příručka pro FMP bod 3.3.2.1 odstavec Náklady stanovené na základě porovnání cen). Všechny tyto přílohy (příloha B7 projektové žádosti) budou očíslovány dle milníků a položek v rozpočtu projektu (viz příloha B5).

Příklad číslování příloh B7 – Cenové nabídky, průzkum trhu:
B7_2.5_1

vysvětlivky:
B7 je označení přílohy
2.5 je číslo položky v rozpočtu (sloupec A)
1 je pořadové číslo cenové nabídky vztahující se k dotčené položce rozpočtu

V projektové žádosti žadatel definuje jeden nebo více milníků (viz Příručka pro FMP bod 3.3.3 odstavec Definice milníků a dokladů), které popíše v projektové žádosti, kvantifikuje a propojí s návrhem rozpočtu (příloha B5).

Po vyplnění projektové žádosti a kompletaci všech nezbytných příloh doporučujeme, aby si žadatel ověřil úplnost žádosti a příloh na základě kritérií uvedených v Příloze A2 / Kritéria kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti projektové žádosti.

Při realizaci projektu musí být dodrženy programové předpisy pro komunikaci a publicitu malých projektů (viz bod 5.6 Příručky pro FMP). Dokumenty k prokázání splnění povinné publicity malého projektu se dokládají přílohou k závěrečné zprávě, po ukončení projektu.

Žadatel je povinen informovat minimálně 10 pracovních dní předem Správce FMP / příslušného regionálního partnera o každé pořádané aktivitě v rámci realizace malého projektu.